Alemaña é Pirata... e a España aféctalle

O movemento Pirata volve estar de parabén. Nas eleccións celebradas onte en Land alemán do Sarre, o Piratenpartei (o Partido Pirata alemán) conseguiu o 7,4% dos votos. Iso garántelle catro escanos nun Parlamento particularmente difícil, tendo en conta a demografía de Sarre e a escasa marxe de manobra coa que se celebraron estas eleccións.

-versión en castellano-

Ademais de Sarre, tamén hai unha ampla representación Pirata nada menos que no Parlamento de Berlín, onde os Piratas alemáns acadaron o ano pasado a nada chilindrada de 15 escanos. ¡15 escanos na capital alemá!

Engadamos a isto os 50 rexedores que ten o Piratenpartei en Baixa Saxonia (dos 150 totais) ou o feito de que as sondaxes lle outorgan aproximadamente o 10% de intención de voto nas próximas eleccións xerais alemás, e a conclusión é evidente: Alemaña é cada vez máis Pirata.

Parece obvio que o Piratenpartei non se percibe en terras xermanas como un partido minoritario ou estrano, senón como unha aposta de futuro xa, válida e precisa para a democracia do século XXI. Quizais sexa o seu xeito de entender a política o que fixo que ascenda tan rápido: Que outro partido pode dicir que se basea na democracia directa, na transparencia total e no uso das novas tecnoloxías na Administración?

Por iso a poboación alemá é cada vez máis Pirata. E iso vai afectar a España.

Non só polos dous rexedores que xa obtivo o movemento Pirata peninsular, senón polas consecuencias deste cambio de mentalidade en Alemaña.

É evidente que Berlín é un dos centros impulsores da economía e a política europea. Cando Alemaña fala, Europa escoita. Con isto en mente, que pasará agora que Alemaña abraza cada vez máis os ideais do Piratenpartei?

Queda claro que os partidos tradicionais terán que prestar oídos aos seus votantes. Uns votantes que lles están a dicir que queren cambios no xeito de entender a política. Que queren menos democracia representativa e máis democracia directa. Que queren transparencia por riba de todo. Que queren que as Administracións se adapten ás novas tecnoloxías.

Os partidos tradicionais poden seguir facendo política como ata o de agora (e seguir perdendo votos que irán parar ao Piratenpartei)... ou poden cambiar a súa política. De que xeito? Adaptándoa a eses ideais de democracia, transparencia e tecnoloxía. Facendo súa a filosofía Pirata.

Calquera das dúas opcións, por suposto, é unha vitoria para o movemento Pirata. Pero se ese cambio de mentalidade dos partidos tradicionais chega ao Parlamento Europeo (onde a día de hoxe xa hai tamén representación Pirata directa), a nova política afectará a toda Europa.

Porque -efectivamente- cando Alemaña fala, Europa escoita. E se Alemaña se vai transformando pouco a pouco segundo o ideario Pirata, tamén o fará o resto de Europa... incluída España.


Alemania es Pirata... y a España le afecta

El movimiento Pirata vuelve a estar de enhorabuena. En las elecciones celebradas ayer en Land alemán del Sarre, el Piratenpartei (el Partido Pirata alemán) ha conseguido el 7,4% de los votos. Eso le garantiza cuatro escaños en un Parlamento particularmente difícil, teniendo en cuenta la demografía de Sarre y el escaso margen de maniobra con el que se ha celebrado estas elecciones.

Además de Sarre, también hay una amplia representación Pirata nada menos que en el Parlamento de Berlín, donde los Piratas alemanes consiguieron el año pasado la friolera de 15 escaños. ¡15 escaños en la capital alemana!

Añadamos a esto los 50 regidores que tiene el Piratenpartei en Baja Sajonia (de los 150 totales) o el hecho de que los sondeos le otorgan aproximadamente el 10% de intención de voto en las próximas elecciones generales alemanas, y la conclusión es evidente: Alemania es cada vez más Pirata.

Parece obvio que el Piratenpartei no se percibe en tierras germanas como un partido minoritario o estrambótico, sino como una apuesta de futuro sana, válida y necesaria para la democracia del siglo XXI. Quizá sea su manera de entender la política lo que ha hecho que ascienda tan rápido: ¿Qué otro partido puede decir que se basa en la democracia directa, en la transparencia total y en el uso de las nuevas tecnologías en la Administración?

Por eso la población alemana es cada vez más Pirata. Y eso va a afectar a España.

No solo por los dos regidores que ya ha obtenido el movimiento Pirata peninsular, sino por las consecuencias de este cambio de mentalidad en Alemania.

Es evidente que Berlín es uno de los centros impulsores de la economía y la política europea. Cuando Alemania habla, Europa escucha. Con esto en mente, ¿qué pasará ahora que Alemania abraza cada vez más los ideales del Piratenpartei?

Queda claro que los partidos tradicionales tendrán que prestar oídos a sus votantes. Unos votantes que les están diciendo que quieren cambios en la manera de entender la política. Que quieren menos democracia representativa y más democracia directa. Que quieren transparencia por encima de todo. Que quieren que las Administraciones se adapten a las nuevas tecnologías.

Los partidos tradicionales pueden seguir haciendo política como hasta ahora (y seguir perdiendo votos que irán a parar al Piratenpartei)... o pueden cambiar su política. ¿De qué manera? Adaptándola a esos ideales de democracia, transparencia y tecnología. Haciendo suya la filosofía Pirata.

Cualquiera de las dos opciones, por supuesto, es una victoria para el movimiento Pirata. Pero si ese cambio de mentalidad de los partidos tradicionales llega al Parlamento Europeo (donde a día de hoy ya hay también representación Pirata directa), la nueva política afectará a toda Europa.

Porque -efectivamente- cuando Alemania habla, Europa escucha. Y si Alemania se va transformando poco a poco según el ideario Pirata, también lo hará el resto de Europa... incluida España.


Artigo orixinal de Fabián Plaza, membro de PIRATA.GAL.

Share